Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

KomaSport

Tomáš  Dědič

IČ: 74127071

DIČ: CZ6908224873

Jsme plátci DPH

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje

Telefon: +420722761777

Email: info@komasport.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby  v ČR :   240743022 / 0300

 

Na Slovensko:

IBAN: CZ7920100000002900254726

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.komasport.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. K ceně zboží bude připočtena cena za dopravu. Při nakupování prostřednictvím e-shopu dochází k zaokrouhlování cen . Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Žádost o zrušení objednávky je možné podat telefonicky nebo elektronickou formou.

3. Zaslání zboží

Pokud je zboží skladem, je v co nejkratším termínu odesláno zákazníkovi. Pokud zboží skladem není, dodavatel informuje zákazníka e-mailem nebo  telefonicky o předpokládaném termínu dodání. Pokud zákazník s termínem dodání souhlasí, tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době službou České  pošty , obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší dle hmotnosti zásilky. Zboží je dodáváno službou České pošty v České republice . V případě zájmu je možné individuálně přepravit službou PPL po předchozí dohodě.

 

Cena dopravy Obchodnim balíkem ( Balík Do ruky ) - bankovní převod - 115,- Kč

Dodací doba od obdržení platby na účet je 1 - 2 dny. Váha balíku maximálně 5 kg.

 

Cena dopravy Obchodním balíkem ( Balík Do ruky )na dobírku - 165,-Kč

Dodací doba od obdržení objednávky je 1 -2 dny. Váha balíku maximálně 5 kg .

 

Cena dopravy doporučeným balíkem - bankovní převod - 58 kč

Dodací doba po připsání platby na účet je 2 - 5 dnů. Váha balíku maximálně 1 kg a pojištění do 500 kč.

 

Cena dopravy doporučeným balíkem  na dobírku - 100 kč .

Dodací doba od obdržení objednávky je 2 -5 dnů . Váha balíku maximálně 1 kg a pojištění do 500 kč.

 

Na Slovensko nezasíláme na Dobírku!

Na Slovensko zasíláme jen s platbou předem na náš účet. Hned po připsání platby zboží zasíláme.

 

Při větším objemu zboží bude cena stanovena při potvrzení objednávky a zakazník tuto cenu odsouhlasí. Poté bude zboží odesláno.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Převzetím zboží zákazník stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.komasport.cz, doporučujeme zboží odeslat spolu s kopií daňového dokladu a průvodním dopisem popisujícím závadu na adresu sídla firmy :

KomaSport

Albrechtická  218

79401  Krnov

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesílateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@komasport.cz nebo písemně v sídle dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesílateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.komasport.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

© Komasport